Społeczna Odpowiedzialność

 

 

Od początku istnienia kancelarii prowadzimy działalność pro bono, wspierając osoby prywatne i organizacje. Wspieramy także merytorycznie, organizacyjnie i finansowo wybrane inicjatywy obywatelskie. Trzy główne obszary naszej działalności w zakresie odpowiedzialności społecznej to świadczenie pomocy prawnej pro bono, merytoryczne zaangażowanie w prace legislacyjne w wybranych obszarach oraz udzielanie wsparcia finansowego wybranym inicjatywom. Nasi prawnicy angażują się w projekty związane z budowaniem państwa prawa. Uczestniczą w dyskusjach dotyczących ważnych aktualnie zagadnień prawno-politycznych, takich jak ochrona praw człowieka czy niezależność sądownictwa i zawodów prawniczych. Biorą też udział w pracach nad projektami nowych aktów prawnych.

 

Jesteśmy również współtwórcą Punktów Pomocy Prawnej jako skutecznej  platformy współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a Kancelarią Radcy Prawnego Dariusza Iwaszkiewicza w zakresie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców gmin i powiatów. Proponowany system pomocy prawnej jest w szczególności ukierunkowany na pomoc osobom najsłabszym w sensie ekonomicznym i społecznym, co nie implikuje jego ograniczającego charakteru. Pomoc prawna świadczona przez Punkt stanowi narzędzie ułatwiające właściwe odczytywanie prawa przez obywateli, szczególnie tych zagubionych w gąszczu paragrafów i urzędowych procedur.

 

Zgodnie z założeniem ustawodawcy, prawo winno być blisko ludzi, być zrozumiałe, czyli odpowiednio ogłoszone, dostępne w wygodny sposób, możliwie proste, solidnie wyjaśnione przez autora, a w razie potrzeby na bieżąco wyjaśniane przez ekspertów. Każdy powinien mieć możliwość poznania prawa, swoich uprawnień i obowiązków oraz konsekwencji niestosowania się do norm prawnych. Zakładając, że w społeczeństwie zawsze istnieje grupa osób, którym z trudem przychodzi borykać się z urzędniczymi i sądowymi procedurami, organy państwa, jak również jednostki samorządu terytorialnego, powinni im prawo przybliżać, czyli tworzyć specjalne narzędzia pomocy prawnej.

 

Zapewnienie przez jednostkę samorządu terytorialnego dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej na poziomie gminy jest zagadnieniem wieloaspektowym. Z perspektywy podmiotu — beneficjenta pomocy prawnej − istotne jest, że świadczenie pomocy prawnej ma służyć sprawnemu rozwiązaniu zindywidualizowanego problemu prawnego. Z punktu widzenia podmiotu pośredniczącego w udzieleniu pomocy prawnej - tj. gminy, powiatu - kluczowym jest fakt, iż poprzez zapewnienie bezpłatnego poradnictwa prawnego wykształca wśród mieszkańców obszaru administracyjnego pozytywny wizerunek jednostki jako organu aktywnie zaangażowanego w rozwiązywanie problemów swoich mieszkańców. Gmina jest jednostką administracyjną najbliższą mieszkańcom, co niejako zobowiązuje do podjęcia działań o charakterze konkretnym, skierowanym na rozwiązanie wyodrębnionego zagadnienia spornego. Podjęcie działań w celu stworzenia systemu nieodpłatnej pomocy prawnej pozwala również na budowanie świadomości społecznej w zakresie informacji prawnej oraz o sposobach rozwiązywania problemów prawnych, realizując tym samym edukacyjny wymiar pomocy prawnej.

 

Zakres działalności Punktu Pomocy Prawnej, odwołując się do statutowych form aktywności organizacji pozarządowych, stanowi pomoc prawną w wąskim znaczeniu. Obejmuje ona:

  • udostępnienie informacji prawnej, polegające na przekazaniu klientowi informacji o powszechnie obowiązującym w Polsce prawie lub praktyce jego stosowania; 

  • udzielenie porady prawnej (skonkretyzowanej informacji), znajdującej zastosowanie w oznaczonej sprawie na podstawie dokumentów przekazanych przez klienta.

 

Projektowane rozwiązania skierowane są wyłącznie do osób fizycznych, w tym do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Poza zakresem podmiotowym systemu pomocy prawnej należy pozostawić osoby prawne. Ograniczenie podmiotowe zakresu udzielanej pomocy prawnej uzasadnione jest okolicznością, iż większość osób prawnych w sferze zagadnień prawnych oraz sporów działa za pośrednictwem profesjonalnych pełnomocników.

 

Uzasadnione wydaje się być również wprowadzenie majątkowych ograniczeń podmiotowych świadczonej pomocy prawnej. Jak już zostało podkreślone, działalność Punktu Pomocy Prawnej jest skierowana przede wszystkim do osób najuboższych, które nie są w stanie ponieść kosztów związanych z profesjonalnym poradnictwem prawnym. Powyższy postulat pozostaje w zgodzie z ogólnym założeniem konieczności podejmowania działań przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz osób wykluczonych, z problemami społecznymi oraz ekonomicznymi. Wprowadzenie ograniczenia majątkowego uzasadnione jest również ochroną przed nadużyciem ze strony nieuczciwych beneficjentów. Niedogodności związane z kryterium majątkowym może łagodzić przyjęcie zamkniętej listy spraw o charakterze priorytetowym, w których z uwagi na ich istotę nie weryfikuje się kryterium majątkowego, a pomoc świadczona jest automatycznie (np. w sprawach ubezwłasnowolnionych).

 

Proponowana forma współpracy stanowi w swojej istocie program pilotażowy mający na celu monitorowanie oraz dostosowywanie struktury organizacyjnej i funkcjonalnej w zakresie świadczenia nieodpłatnej informacji prawnej przez kancelarię współpracującą z jednostkami samorzadu terytorialnego przy wykonywaniu ich zadań statutowych. Wyprzedzenie oraz kontrolowanie zmian w obszarze normatywnym związanych z pracami nad projektem ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej należy uznać za skuteczną formę stabilnego i płynnego wdrażania zamierzeń ustawodawcy w omawianym zakresie.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • Google+ Clean
  • LinkedIn Clean

© 2015 by Iwaszkiewicz. Kancelaria Radcy Prawnego

- wszelkie prawa zastrzeżone