Czy depozyty w bankach są bezpieczne?

W Polsce funkcjonuje system gwarancji depozytów, czyli system, którego celem jest ochrona wkładów powierzonych instytucjom kredytowym (bankom i spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym) w sytuacji wystąpienia niewypłacalności tych instytucji. Podmiotem, która zarządza systemem gwarantowania depozytów, jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny.


Systemem gwarantowania depozytów Bankowego Funduszu Gwarancyjnego objęte są środki zgromadzone:

- we wszystkich bankach krajowych, tzn. mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na formę ich działalności (w formie spółek akcyjnych, spółdzielczych oraz państwowych),

- we wszystkich spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.


Zgodnie z zasadami przyjętymi w Unii Europejskiej, oddziały banków mających siedzibę w innych państwach będących członkami Unii, a wykonujące działalność na terytorium Polski, przynależą do systemu gwarantowania depozytów kraju macierzystego (kraju siedziby). Zgodnie z przyjętą w marcu 2009 r. nowelizacją dyrektywy 94/19/WE poziom gwarancji we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej od 31 grudnia 2010 r. powinien wynosić 100 000 euro.


Gwarancjami BFG w 100 proc. objęte są depozyty zgromadzone przez jedną osobę na rachunkach prowadzonych przez banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, będące uczestnikami systemu gwarantowania, do łącznej wysokości równowartości w złotych 100 tys. euro. Środki pieniężne zgromadzone w danej instytucji - niezależnie od tego, na ilu rachunkach deponent je zgromadził (np. posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy oraz lokatę terminową) - są traktowane jako jeden depozyt. Rachunki wspólne (np. należące do współmałżonków) również objęte są gwarancjami, przy czym w przypadku tych rachunków kwota gwarantowana wyliczana jest odrębnie dla każdego ze współposiadaczy rachunku. W tym celu środki na rachunku dzielone są między wszystkich współposiadaczy, zgodnie z postanowieniami umowy rachunku, a jeśli takich postanowień nie ma - na tyle równych części, ilu jest współposiadaczy.


Należy zwrócić uwagę, że nie wszystkie produkty oszczędnościowe czy inwestycyjne oferowane przez banki będą objęte gwarancjami BFG. Przykładowo „lokata" w formie nabycia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, nawet jeśli jest zawierana za pośrednictwem banku, nie jest objęta gwarancjami BFG.


Informacje zaczerpnięte z http://rf.gov.pl/najczestsze-pytania-i-odpowiedzi-bankowo-finansowe/Czy_depozyty_w_bankach_sa_bezpieczne___22236


#adwokatlodz #adwokatłódź #prawobankowe #depozyty

Wyróżnione Posty
Ostatnie Posty
Archive
Search By Tags
Nie ma jeszcze tagów.