Czy zarządca budynku może odciąć dostawę wody w przypadku zaległości w opłatach za mieszkanie?

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nie przewiduje możliwości odcięcia dostaw wody przez właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego, gdy użytkownik lokalu mieszkalnego zalega z płatnościami. Właściwym sposobem egzekucji należności przysługujących wynajmującemu, spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej jest postępowanie sądowe. W ramach takiego postępowania wierzyciel może uzyskać zaległe świadczenie, ale również odsetki stanowiące rodzaj kary za nieterminowe spełnienie owego świadczenia. Dlatego też działania polegające na samowolnym odcięciu dostaw wody mogą rodzić odpowiedzialność cywilnoprawną. Woda może zostać natomiast odcięta wyłącznie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne m.in. jeżeli odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty. Warto także wskazać, że przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które odcięło dostawę wody, jest obowiązane do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu. Ponadto, o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawiadamia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz odbiorcę usług, co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.


Materiał pobrany z https://www.rpo.gov.pl/pl/content/czy-zarządca-budynku-może-odciąć-dostawę-wody-w-przypadku-zaległości-w-opłatach-za-0

#nieruchomości #adwokatłódź #prawnikłódź #adwokatlodz

Wyróżnione Posty
Ostatnie Posty
Archive
Search By Tags
Nie ma jeszcze tagów.