Co mogę zrobić, jeśli prasa opublikowała nieprawdziwe informacje na temat mojej osoby?

February 17, 2016

W takiej sytuacji należałoby rozważyć możliwość wystąpienia z powództwem o ochronę dóbr osobistych. Art. 23 Kodeksu cywilnego stanowi bowiem, iż „dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach”. W świetle natomiast art. 24§1 k.c., osoba, której dobra osobiste zostały naruszone, może żądać usunięcia skutków tego naruszenia, w szczególności poprzez złożenie oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie przez osobę winną tego naruszenia. Ponadto, na zasadach przewidzianych w kodeksie, poszkodowanemu przysługuje roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne lub o zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny, a jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

Please reload

Wyróżnione Posty

Wielu osobom błędnie wydaje się, że gdy przesyłają pieniądze do swoich wierzycieli przekazami pocztowymi lub bankowymi, albo przelewem bankowym ze swo...

Dlaczego bank nadal domaga się ode mnie zapłaty, twierdząc że nie zapłaciłem należności, chociaż ja mam dokumenty, że zapłaciłem mu pocztą?

April 20, 2016

1/10
Please reload

Ostatnie Posty
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags