Czy policja może zatrzymać mnie za posiadanie niewielkiej ilości marihuany na użytek własny

Kwestię tę reguluje przede wszystkim ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Art. 62 precyzuje, że:

  1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

  2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

  3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Natomiast zgodnie z art. 62a wspomnianej ustawy, jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lub 3, są środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości.

Ponadto, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania karnego zatrzymanie przez Policję może nastąpić, jeśli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że dana osoba popełniła przestępstwo, a jednocześnie zachodzi obawa jej ucieczki lub ukrycia się, albo zatarcia śladów przestępstwa. Dochodzi do niego także wtedy, gdy nie można ustalić tożsamości danej osoby albo istnieją przesłanki do przeprowadzenia postępowania w trybie przyspieszonym. Zatrzymanemu, na jego żądanie, należy niezwłocznie umożliwić nawiązanie w dostępnej formie kontaktu z adwokatem, a także bezpośrednią rozmowę z nim. W wyjątkowych wypadkach zatrzymujący może być przy niej obecny.

Osobie zatrzymanej przysługuje zażalenie do sądu. W zażaleniu może się domagać zbadania zasadności, legalności oraz prawidłowości swojego zatrzymania.


Materiał zaczerpnięty z https://www.rpo.gov.pl/pl/content/czy-policja-może-zatrzymać-mnie-za-posiadanie-niewielkiej-ilości-marihuany-na-użytek-własny

#prawokarne #narkotyki #adwokatłódź #prawnikłódź #adwokatlodz

Wyróżnione Posty
Ostatnie Posty
Archive
Search By Tags
Nie ma jeszcze tagów.