Czy policja może zatrzymać mnie za posiadanie niewielkiej ilości marihuany na użytek własny

January 12, 2016

Kwestię tę reguluje przede wszystkim ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Art. 62 precyzuje, że:

  1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

  2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

  3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

Natomiast zgodnie z art. 62a wspomnianej ustawy, jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lub 3, są środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości.
 

Ponadto, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania karnego zatrzymanie przez Policję może nastąpić, jeśli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że dana osoba popełniła przestępstwo, a jednocześnie  zachodzi obawa jej ucieczki lub ukrycia się, albo zatarcia śladów przestępstwa. Dochodzi do niego także wtedy, gdy nie można ustalić tożsamości danej osoby albo istnieją przesłanki do przeprowadzenia postępowania w trybie przyspieszonym.  Zatrzymanemu, na jego żądanie, należy niezwłocznie umożliwić nawiązanie w dostępnej formie kontaktu z adwokatem, a także bezpośrednią rozmowę z nim.  W wyjątkowych wypadkach zatrzymujący może być przy niej obecny.
 

Osobie zatrzymanej przysługuje zażalenie do sądu. W zażaleniu może się domagać zbadania zasadności, legalności oraz prawidłowości swojego zatrzymania.

 

Materiał zaczerpnięty z https://www.rpo.gov.pl/pl/content/czy-policja-może-zatrzymać-mnie-za-posiadanie-niewielkiej-ilości-marihuany-na-użytek-własny

Please reload

Wyróżnione Posty

Wielu osobom błędnie wydaje się, że gdy przesyłają pieniądze do swoich wierzycieli przekazami pocztowymi lub bankowymi, albo przelewem bankowym ze swo...

Dlaczego bank nadal domaga się ode mnie zapłaty, twierdząc że nie zapłaciłem należności, chociaż ja mam dokumenty, że zapłaciłem mu pocztą?

April 20, 2016

1/10
Please reload

Ostatnie Posty
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags