Otrzymuję materiały reklamowe, od wydawnictwa X. Przesyłki są imienne, z prawidłowym wskazaniem moje

Przedstawioną sprawę należy rozpatrywać na gruncie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Ustawa reguluje problematykę przetwarzania danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres oraz określa obowiązki podmiotów gromadzących te dane i prawa osób, których dane dotyczą.


Zgodnie z art. 32 ustawy każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania dotyczących jej danych. Na wniosek, administrator danych zobowiązany jest poinformować o przysługujących prawach oraz udzielić informacji odnośnie danych osobowych wnioskodawcy, a w szczególności podać w formie zrozumiałej: 1) jakie dane osobowe zawiera prowadzony przez niego zbiór, 2) w jaki sposób zebrano dane, 3) w jakim celu i zakresie dane są przetwarzane, 4) w jakim zakresie oraz komu dane zostały udostępnione.


W razie nie udzielenia przez wydawnictwo X żądanych informacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, jak również w wypadku gdyby treść odpowiedzi nie była satysfakcjonująca (np. odmówiono usunięcia danych ze zbioru), można złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.


Skarga taka powinna zawierać imię, nazwisko i adres, dokładne określenie (nazwa i adres siedziby) podmiotu, który dopuścił się naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, dowód doręczenia administratorowi złożonego wniosku oraz żądanie wnioskodawcy. Skarga wniesiona do organu właściwego w sprawach ochrony danych osobowych podlega opłacie skarbowej w kwocie 10 złotych i jest rozpoznawana w trybie określonym w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) z uwzględnieniem przepisów odrębnych zawartych w wyżej wymienionych przepisach.


Materiał pobrany z https://www.rpo.gov.pl/pl/content/otrzymuję-materiały-reklamowe-od-wydawnictwa-x-przesyłki-są-imienne-z-prawidłowym-wskazaniem

#ochronadanychosobowych #prawoadministracyjne #adwokatłódź #prawnikłódź #adwokatlodz

Wyróżnione Posty
Ostatnie Posty
Archive
Search By Tags
Nie ma jeszcze tagów.