Jestem od wielu lat najemcą mieszkania komunalnego, które chciałbym wykupić, lecz gmina odmawia. Czy

Mieszkania należące do gminy zbywane są zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dn. 21 sierpnia 1997r. Sprzedaż nieruchomości wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, aby więc doszło do przejścia na nabywcę prawa własności, strony zawierają umowę. Jednakże niezbędnym warunkiem do zastosowania procedury sprzedaży określonej w ustawie o gospodarce nieruchomościami jest wola właściciela nieruchomości – gminy, do wyzbycia się ze swego majątku określonej nieruchomości. Wyrazem tego jest przeznaczenie nieruchomości do zbycia, przy czym jeśli najemcy przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu, zawiadamia się go o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia i przysługującym pierwszeństwie, pod warunkiem złożenia wniosków o nabycie w terminie określonym w zawiadomieniu. W przypadku, gdy gmina odmawia sprzedaży nieruchomości, gdyż nie chce pozbywać się jej ze swego majątku, nie istnieje norma prawna obligująca ją do przeniesienia swego prawa (wbrew woli) na inne podmioty. W świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa, najemcy lokalu nie przysługuje roszczenie o zawarcie z nim umowy sprzedaży zajmowanego lokalu. Dopóki zatem gmina nie zdecyduje o sprzedaży nieruchomości i nie przeznaczy jej do zbycia na rzecz najemców, nie mają oni środków prawnych, za pomocą których mogliby żądać przeniesienia prawa własności nieruchomości wbrew woli zbywcy.


Materiał pobrany z https://www.rpo.gov.pl/pl/content/jestem-od-wielu-lat-najemcą-mieszkania-komunalnego-które-chciałbym-wykupić-lecz-gmina-0

#prawoadministracyjne #nieruchomości #adwokatłódź #prawnikłódź #adwokatlodz

Wyróżnione Posty
Ostatnie Posty
Archive
Search By Tags
Nie ma jeszcze tagów.