Jestem od wielu lat najemcą mieszkania komunalnego, które chciałbym wykupić, lecz gmina odmawia. Czy są jakieś środki prawne, z których można w takiej sytuacji skorzystać, żeby stać się właścicielem wynajmowanego mieszkania?

December 4, 2015

Mieszkania należące do gminy zbywane są zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dn. 21 sierpnia 1997r. Sprzedaż nieruchomości wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, aby więc doszło do przejścia na nabywcę prawa własności, strony zawierają umowę. Jednakże niezbędnym warunkiem do zastosowania procedury sprzedaży określonej w ustawie o gospodarce nieruchomościami jest wola właściciela nieruchomości – gminy, do wyzbycia się ze swego majątku określonej nieruchomości. Wyrazem tego jest przeznaczenie nieruchomości do zbycia, przy czym jeśli najemcy przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu, zawiadamia się go o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia i przysługującym pierwszeństwie, pod warunkiem złożenia wniosków o nabycie w terminie określonym w zawiadomieniu. W przypadku, gdy gmina odmawia sprzedaży nieruchomości, gdyż nie chce pozbywać się jej ze swego majątku, nie istnieje norma prawna obligująca ją do przeniesienia swego prawa (wbrew woli) na inne podmioty. W świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa, najemcy lokalu nie przysługuje roszczenie o zawarcie z nim umowy sprzedaży zajmowanego lokalu. Dopóki zatem gmina nie zdecyduje o sprzedaży nieruchomości i nie przeznaczy jej do zbycia na rzecz najemców, nie mają oni środków prawnych, za pomocą których mogliby żądać przeniesienia prawa własności nieruchomości wbrew woli zbywcy.

 

Materiał pobrany z https://www.rpo.gov.pl/pl/content/jestem-od-wielu-lat-najemcą-mieszkania-komunalnego-które-chciałbym-wykupić-lecz-gmina-0

Please reload

Wyróżnione Posty

Wielu osobom błędnie wydaje się, że gdy przesyłają pieniądze do swoich wierzycieli przekazami pocztowymi lub bankowymi, albo przelewem bankowym ze swo...

Dlaczego bank nadal domaga się ode mnie zapłaty, twierdząc że nie zapłaciłem należności, chociaż ja mam dokumenty, że zapłaciłem mu pocztą?

April 20, 2016

1/10
Please reload

Ostatnie Posty
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags