Każdego roku tysiące osób zostaje pokrzywdzonych na skutek nieuczciwych praktyk związanych ze sprzed

Oto kilka najważniejszych wskazówek dla pokrzywdzonego przestępstwem oszustwa:


- oszustwo to przestępstwo polegające na tym, że sprawca w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania podejmowanego działania,


- jeśli zostałeś pokrzywdzony masz prawo powiadomić o przestępstwie prokuraturę lub policję; zawiadomienie można złożyć w dowolnej prokuraturze lub jednostce Policji,


- zawiadomienie można złożyć na piśmie lub ustnie do protokołu; pokrzywdzony ma prawo dostarczenia prokuratorowi lub policji wszelkich informacji o przestępstwie, jego okolicznościach, sprawcach i skutkach; do zawiadomienia można dołączyć dokumentację związaną z zakupem, np. rachunek, umowę zakupu itp.,


- przed przesłuchaniem pokrzywdzony zostanie pouczony o przysługujących mu uprawnieniach i obowiązkach; pokrzywdzony otrzymuje pisemne pouczenie o swoich prawach i obowiązkach,


- prokurator oceni okoliczności opisanego zdarzenia i jeśli uzna, że zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa rozpocznie postepowanie przygotowawcze; gdy prokurator oceni, że nie mamy do czynienia z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa wtedy wyda postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego- od tej decyzji pokrzywdzony może odwołać się do sądu,


- po wszczęciu postępowania prokurator prowadzi postepowanie dowodowe, w trakcie którego m.in. przesłuchuje świadków, zabezpiecza dokumentację istotną dla wyjaśnienia okoliczności zdarzenia,


- jeśli dane istniejące w chwili wszczęcia postepowania lub zebrane w jego toku uzasadniają podejrzeniem, ze czyn popełniła określona osoba prokurator lub funkcjonariusz Policji wydaje postanowienie o przedstawieniu zarzutów, ogłasza je niezwłocznie podejrzanemu i przesłuchuje go,


- jeżeli postepowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, umarza się postepowanie; pokrzywdzony ma prawo zaskarżyć do sądu decyzję o umorzeniu postepowania,


- po zamknięciu postępowania prokurator sporządza akt oskarżenia lub zatwierdza akt oskarżenia sporządzony przez Policję i wnosi go do sądu.


Trzeba także podkreślić,że w razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej orzeka, stosując przepisy prawa cywilnego, obowiązek naprawienia, w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.


Jeżeli orzeczenie wspomnianego obowiązku jest znacznie utrudnione, sąd może orzec zamiast tego obowiązku nawiązkę w wysokości do 200 000 złotych na rzecz pokrzywdzonego, a w razie jego śmierci w wyniku popełnionego przez skazanego przestępstwa nawiązkę na rzecz osoby najbliższej, której sytuacja życiowa wskutek śmierci pokrzywdzonego uległa znacznemu pogorszeniu.


Artykuł zaczerpnięty z http://www.pg.gov.pl/aktualnosci-prokuratury-generalnej/praktyki-akwizytorow-poznaj-swoje-prawa.html#.Vk7w4LRtsv4

#prawokarne #oszustwaakwizycyjne #adwokatłódź #prawnikłódź #adwokatlodz

Wyróżnione Posty
Ostatnie Posty
Archive
Search By Tags
Nie ma jeszcze tagów.