Każdego roku tysiące osób zostaje pokrzywdzonych na skutek nieuczciwych praktyk związanych ze sprzedażą bezpośrednią. Coraz częściej słyszymy o popełnianiu oszustw, zwłaszcza na szkodę osób w podeszłym wieku lub nieporadnych życiowo, które zakupiły przedmioty za kwoty znacznie przekraczające ich wartość. Jeśli zostałeś oszukany i chcesz, aby sprawca przestępstwa  był ścigany i poniósł odpowiedzialność, zawsze o pomoc możesz zwrócić się do prokuratury.

November 27, 2015

Oto kilka najważniejszych wskazówek dla pokrzywdzonego przestępstwem oszustwa:

 

-  oszustwo to przestępstwo polegające na tym, że sprawca w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania podejmowanego działania,

 

- jeśli zostałeś pokrzywdzony masz prawo powiadomić o przestępstwie prokuraturę lub policję; zawiadomienie można złożyć w dowolnej prokuraturze lub jednostce Policji,

 

- zawiadomienie można złożyć na piśmie lub ustnie do protokołu; pokrzywdzony ma prawo dostarczenia prokuratorowi lub policji wszelkich informacji o przestępstwie, jego okolicznościach, sprawcach i skutkach; do zawiadomienia można dołączyć dokumentację związaną z zakupem, np. rachunek, umowę zakupu itp.,

 

- przed przesłuchaniem pokrzywdzony zostanie pouczony o przysługujących mu uprawnieniach i obowiązkach; pokrzywdzony otrzymuje pisemne pouczenie o swoich prawach i obowiązkach,

 

- prokurator oceni okoliczności opisanego zdarzenia i jeśli uzna, że zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa rozpocznie postepowanie przygotowawcze; gdy prokurator oceni, że nie mamy do czynienia z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa wtedy wyda postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego- od tej decyzji pokrzywdzony może odwołać się do sądu,

 

- po wszczęciu postępowania prokurator prowadzi postepowanie dowodowe, w trakcie którego m.in. przesłuchuje świadków, zabezpiecza dokumentację istotną dla wyjaśnienia okoliczności zdarzenia,  

 

- jeśli dane istniejące w chwili wszczęcia postepowania lub zebrane w jego toku uzasadniają podejrzeniem, ze czyn popełniła określona osoba prokurator lub funkcjonariusz Policji wydaje postanowienie o przedstawieniu zarzutów, ogłasza je niezwłocznie podejrzanemu i przesłuchuje go,

 

- jeżeli postepowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, umarza się postepowanie; pokrzywdzony ma prawo zaskarżyć do sądu decyzję o umorzeniu postepowania,

 

- po zamknięciu postępowania prokurator sporządza akt oskarżenia lub zatwierdza akt oskarżenia sporządzony przez Policję i wnosi go do sądu.

 

Trzeba także podkreślić,że w razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej orzeka, stosując przepisy prawa cywilnego, obowiązek naprawienia, w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

 

Jeżeli orzeczenie wspomnianego obowiązku jest znacznie utrudnione, sąd może orzec zamiast tego obowiązku nawiązkę w wysokości do 200 000 złotych na rzecz pokrzywdzonego, a w razie jego śmierci w wyniku popełnionego przez skazanego przestępstwa nawiązkę na rzecz osoby najbliższej, której sytuacja życiowa wskutek śmierci pokrzywdzonego uległa znacznemu pogorszeniu.

 

Artykuł zaczerpnięty z http://www.pg.gov.pl/aktualnosci-prokuratury-generalnej/praktyki-akwizytorow-poznaj-swoje-prawa.html#.Vk7w4LRtsv4

Please reload

Wyróżnione Posty

Wielu osobom błędnie wydaje się, że gdy przesyłają pieniądze do swoich wierzycieli przekazami pocztowymi lub bankowymi, albo przelewem bankowym ze swo...

Dlaczego bank nadal domaga się ode mnie zapłaty, twierdząc że nie zapłaciłem należności, chociaż ja mam dokumenty, że zapłaciłem mu pocztą?

April 20, 2016

1/10
Please reload

Ostatnie Posty
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags