W pracy podczas przenoszenia paczek z towarem doznałam urazu kręgosłupa. Czy zdarzenie to może być u

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że nie każdy wypadek, który zdarzył się w pracy jest wypadkiem przy pracy.

Definicję wypadku przy pracy określa art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.). Zgodnie z nim pracownik doznał wypadku przy pracy wówczas, gdy doszło do nagłego zdarzenia wywołanego przyczyną zewnętrzną powodującego uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą, tj.:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonego,

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,

  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Tylko łączne zaistnienie tych przesłanek w postaci nagłości zdarzenia, jego przyczyny zewnętrznej, powstania urazu oraz związku z pracą daje podstawę do uznania, iż doszło do wypadku przy pracy. W razie zaistnienia wypadku przy pracy pracodawca zobowiązany jest m.in.:

  • podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie,

  • zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej,

  • powołać zespół powypadkowy oraz

  • zapewnić ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku.

Zespół powypadkowy, po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku, sporządza protokół powypadkowy (nie później niż w ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku). Poszkodowany ma prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym oraz wglądu do akt sprawy.

W sytuacji, gdy pracodawca odmawia sporządzenia protokołu powypadkowego lub stwierdza w nim, że zdarzenie nie spełnia cech wypadku przy pracy, poszkodowany pracownik może wystąpić do sądu pracy z powództwem o ustalenie, że zdarzenie jest wypadkiem przy pracy. Podstawę prawną dla wytoczenia powództwa o ustalenie, że zdarzenie było wypadkiem przy pracy, stanowi art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny. Jeżeli natomiast pracownikowi chodzi jedynie o otrzymanie jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy, powinien złożyć do pracodawcy (t.j. płatnika składek) wniosek o to świadczenie. Pracodawca po zakończeniu leczenia i rehabilitacji przez pracownika (t.j. ubezpieczonego) przekazuje wniosek wraz ze skompletowaną dokumentacją do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Odmowna decyzja ZUS podlega zaskarżeniu do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, który rozpoznaje zasadność takiej decyzji odmownej.


Artykuł zaczerpnięty z https://www.rpo.gov.pl/pl/content/w-pracy-podczas-przenoszenia-paczek-z-towarem-doznałam-urazu-kręgosłupa-czy-zdarzenie-może-0

#prawopracy #wypadek #adwokatłódź #prawnikłódź #adwokatlodz

Wyróżnione Posty
Ostatnie Posty
Archive
Search By Tags
Nie ma jeszcze tagów.