W pracy podczas przenoszenia paczek z towarem doznałam urazu kręgosłupa. Czy zdarzenie to może być uznane za wypadek przy pracy? Jaka jest procedura przy ustalaniu wypadku?

November 20, 2015

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że nie każdy wypadek, który zdarzył się w pracy jest wypadkiem przy pracy.
 

Definicję wypadku przy pracy określa art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.). Zgodnie z nim pracownik doznał wypadku przy pracy wówczas, gdy doszło do nagłego zdarzenia wywołanego przyczyną zewnętrzną powodującego uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą, tj.:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonego,

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,

  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Tylko łączne zaistnienie tych przesłanek w postaci nagłości zdarzenia, jego przyczyny zewnętrznej, powstania urazu oraz związku z pracą daje podstawę do uznania, iż doszło do wypadku przy pracy.
W razie zaistnienia wypadku przy pracy pracodawca zobowiązany jest m.in.:

  • podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie,

  • zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej,

  • powołać zespół powypadkowy oraz

  • zapewnić ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku.

Zespół powypadkowy, po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku, sporządza protokół powypadkowy (nie później niż w ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku).
Poszkodowany ma prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym oraz wglądu do akt sprawy.

 

W sytuacji, gdy pracodawca odmawia sporządzenia protokołu powypadkowego lub stwierdza w nim, że zdarzenie nie spełnia cech wypadku przy pracy, poszkodowany pracownik może wystąpić do sądu pracy z powództwem o ustalenie, że zdarzenie jest wypadkiem przy pracy. Podstawę prawną dla wytoczenia powództwa o ustalenie, że zdarzenie było wypadkiem przy pracy, stanowi art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny.
Jeżeli natomiast pracownikowi chodzi jedynie o otrzymanie jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy, powinien złożyć do pracodawcy (t.j. płatnika składek) wniosek o to świadczenie. Pracodawca po zakończeniu leczenia i rehabilitacji przez pracownika (t.j. ubezpieczonego) przekazuje wniosek wraz ze skompletowaną dokumentacją do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Odmowna decyzja ZUS podlega zaskarżeniu do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, który rozpoznaje zasadność takiej decyzji odmownej.

 

Artykuł zaczerpnięty z https://www.rpo.gov.pl/pl/content/w-pracy-podczas-przenoszenia-paczek-z-towarem-doznałam-urazu-kręgosłupa-czy-zdarzenie-może-0

Please reload

Wyróżnione Posty

Wielu osobom błędnie wydaje się, że gdy przesyłają pieniądze do swoich wierzycieli przekazami pocztowymi lub bankowymi, albo przelewem bankowym ze swo...

Dlaczego bank nadal domaga się ode mnie zapłaty, twierdząc że nie zapłaciłem należności, chociaż ja mam dokumenty, że zapłaciłem mu pocztą?

April 20, 2016

1/10
Please reload

Ostatnie Posty
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags