Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie, czy dodatek wychowawczy należy się na każde dziecko

18 listopada br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zgłosił udział w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, sygn. akt: SK 36/15, wszczętym na skutek skargi konstytucyjnej wniesionej przez M. W.


Skarżącej odmówiono przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na każde z trojga dzieci urodzonych podczas jednego porodu. O żądaniu skarżącej prawomocnie orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę kasacyjną wyrokiem z 14 marca 2014 r., sygn. akt: I OSK 283/13.Rzecznik Praw Dziecka podzielił pogląd skarżącej uznając, że art. 10 ust. 2 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn.: Dz.U.z 2015 r. poz. 114, ze zm.) rozumiany w ten sposób, że w przypadku korzystania z urlopu wychowawczego w celu sprawowania opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje do zasiłku rodzinnego na jedno z tych dzieci, narusza konstytucyjną zasadę równości w prawie oraz wobec prawa, pozbawiając rodziny wielodzietne szczególnej pomocy ze strony władz publicznych. Ponadto Rzecznik wskazał na naruszenie równego prawa każdego dziecka do korzystania z systemu zabezpieczenia społecznego – prawa zagwarantowanego w art. 26 Konwencji o prawach dziecka.Powyższy problem nierównego traktowania rodzin przy ustalaniu prawa do dodatku wychowawczego był wielokrotnie podnoszony przez Rzecznika Praw Dziecka i stanowił przedmiot wystąpień generalnych do Ministra Pracy i Polityki Społecznej i Rzecznika Praw Obywatelskich.


Materiał pobrany z http://brpd.gov.pl/aktualnosci-postepowania-przed-tk/trybunal-konstytucyjny-rozstrzygnie-czy-dodatek-wychowawczy-nalezy

#prawadziecka

Wyróżnione Posty
Ostatnie Posty
Archive
Search By Tags
Nie ma jeszcze tagów.