Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie, czy dodatek wychowawczy należy się na każde dziecko

November 18, 2015

18 listopada br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zgłosił udział w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, sygn. akt: SK 36/15, wszczętym na skutek skargi konstytucyjnej wniesionej przez M. W.

 

Skarżącej odmówiono przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na każde z trojga dzieci urodzonych podczas jednego porodu. O żądaniu skarżącej prawomocnie orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę kasacyjną wyrokiem z 14 marca 2014 r., sygn. akt: I OSK 283/13.Rzecznik Praw Dziecka podzielił pogląd skarżącej uznając, że art. 10 ust. 2 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn.: Dz.U.z 2015 r. poz. 114, ze zm.) rozumiany w ten sposób, że w przypadku korzystania z urlopu wychowawczego w celu sprawowania opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje do zasiłku rodzinnego na jedno z tych dzieci, narusza konstytucyjną zasadę równości w prawie oraz wobec prawa, pozbawiając rodziny wielodzietne szczególnej pomocy ze strony władz publicznych. Ponadto Rzecznik wskazał na naruszenie równego prawa każdego dziecka do korzystania z systemu zabezpieczenia społecznego – prawa zagwarantowanego w art. 26 Konwencji o prawach dziecka.Powyższy problem nierównego traktowania rodzin przy ustalaniu prawa do dodatku wychowawczego był wielokrotnie podnoszony przez Rzecznika Praw Dziecka i stanowił przedmiot wystąpień generalnych do Ministra Pracy i Polityki Społecznej i Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Materiał pobrany z http://brpd.gov.pl/aktualnosci-postepowania-przed-tk/trybunal-konstytucyjny-rozstrzygnie-czy-dodatek-wychowawczy-nalezy

Please reload

Wyróżnione Posty

Wielu osobom błędnie wydaje się, że gdy przesyłają pieniądze do swoich wierzycieli przekazami pocztowymi lub bankowymi, albo przelewem bankowym ze swo...

Dlaczego bank nadal domaga się ode mnie zapłaty, twierdząc że nie zapłaciłem należności, chociaż ja mam dokumenty, że zapłaciłem mu pocztą?

April 20, 2016

1/10
Please reload

Ostatnie Posty
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags