Czy urząd administracji postąpił właściwie odmawiając mi rejestracji pojazdu z uwagi na brak stałego

Zarówno ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), jak i akty wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy, posługują się pojęciami „miejsce zamieszkania”, „adres’, lub „adres zamieszkania” jako informacji niezbędnej dla określenia właściwości organu do wydania między innymi takiego dokumentu, jak dowód rejestracyjny pojazdu. Osoba ubiegająca się o wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu obowiązana jest złożyć wniosek o rejestrację pojazdu, w którym wskazuje swój adres. Prawodawca żądając podania przez wnioskodawcę adresu (miejscowość, ulica, nr domu i lokalu) sugeruje, iż chodzi po prostu o adres, pod którym będzie możliwe zlokalizowanie zainteresowanego. Nie wymaga natomiast od wnioskodawcy ubiegającego się o wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu, aby wskazywał we wniosku adres zameldowania, bowiem wymóg taki dyskwalifikowałby osoby nie mające w ogóle zameldowania, lecz zamieszkujące pod wskazanym przez nich adresem. Jeżeli jednak strona w ogóle nie wskaże adresu, to zgodnie z art. 64 § 1 K.p.a. wniosek, w którym nie wskazano adresu i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, pozostawia się bez rozpoznania. We wnioskach, w których zainteresowany obowiązany jest do podania swojego adresu, adresu zamieszkania, należy przyjąć, iż chodzi o wskazanie miejscowości (ulicy, nr domu, nr mieszkania), w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu, bez względu na ewentualny brak zameldowania. Osoba taka poprzez wpisanie adresu zamieszkania w formularzu wniosku składa oświadczenie, iż z tym miejscem zamieszkania, które wskazała wiąże się jej zamiar stałego pobytu w tymże miejscu (miejscowości). Zameldowanie na pobyt czasowy, czy też brak zameldowania (na pobyt stały lub czasowy) nie stanowi samoistnej przesłanki do odmowy rejestracji pojazdu, jeżeli wnioskodawca spełnia warunki określone przepisami prawa materialnego niezbędne do otrzymania dokumentu. Z przedstawionego stanowiska wynika, iż brak jest podstaw do odmowy zarejestrowania samochodu w miejscu, gdzie interesant zamieszkuje z zamiarem stałego pobytu pomimo braku stałego zameldowania.


Materiał pobrany ze strony https://www.rpo.gov.pl/pl/content/czy-urząd-administracji-postąpił-właściwie-odmawiając-mi-rejestracji-pojazdu-z-uwagi-na-br-0

#prawoadministracyjne

Wyróżnione Posty
Ostatnie Posty
Archive
Search By Tags
Nie ma jeszcze tagów.