Jak mogę odzyskać zasądzone prawomocnym wyrokiem sądowym wynagrodzenie za pracę, skoro komornik umor

Umorzenie postępowania egzekucyjnego z powodu jego bezskuteczności (art. 824 § 1 pkt 3 Kpc) nie pozbawia wierzyciela możliwości wszczęcia ponownej egzekucji (art. 826 Kpc). Wierzyciele muszą jednak wówczas spełnić wszystkie wymogi formalne z art. 796 § 1 i 797 Kpc, co oznacza, że we wniosku egzekucyjnym niezbędne jest wskazanie sposobu egzekucji.

Należy również dodać, iż nowela Kodeksu postępowania cywilnego obowiązująca od 5 lutego 2005 r. wprowadziła możliwość zlecenia komornikowi przez wierzyciela poszukiwania majątku dłużnika. Zlecenie takie ma jednak charakter odpłatny. Dzięki temu złagodzona została zasada, że obowiązek wskazania majątku dłużnika, z którego ma być prowadzona egzekucja, ciąży na wierzycielu (art. 7971 Kpc).

Dodatkowo należy pamiętać, iż zgodnie z treścią art. 125 kodeksu cywilnego bieg przedawnienia roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem albo ugodą sadową w każdym wypadku wynosi 10 lat (przy czym poprzednio złożony wniosek egzekucyjny przerwał termin przedawnienia, zaczął on biec na nowo po umorzeniu postępowania egzekucyjnego – art. 123 i 124 Kc). Do czasu upływu przedawnienia można zatem skutecznie podejmować czynności egzekucyjne.


Warto także wskazać na możliwości przewidziane przez przepisy ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (t. jedn.: Dz. U. z 2014 r., nr 272 ze zmian.), gdy zamiast od pracodawcy pracownik otrzymuje świadczenie od Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zasadniczo podstawą wypłaty świadczeń z Funduszu jest niewypłacalność pracodawcy, definiowana przez rozdział 2 ustawy (art. 2 – 8 a). Pojęcie niewypłacalności pracodawcy ustawodawca wiąże silnie z przeprowadzeniem postępowania upadłościowego, i wydaniem przez sąd postanowienia o upadłości (likwidacyjnej bądź naprawczej) bądź oddaleniu wniosku o upadłość (z uwagi na brak majątku na pokrycie kosztów postępowania) albo umorzeniem postępowania. Zasadniczo tylko w takich sytuacjach świadczenie zostanie nam wypłacone przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Ustawa przewiduje wprawdzie sytuację, w której uzyskanie świadczeń nie jest zależne od postępowania upadłościowego: zgodnie z art. 8 a ustawy, niewypłacalność pracodawcy zachodzi również w razie niezaspokojenia roszczeń pracowniczych z powodu braku środków finansowych w przypadku faktycznego zaprzestania działalności przez pracodawcę, trwającego dłużej niż 2 miesiące (przy czym datą wystąpienia niewypłacalności pracodawcy jest dzień upływu tych dwóch miesięcy). Niemniej jednak świadczenia te należą się, jeżeli ustanie stosunku pracy przypada w czasie nie dłuższym niż 9 miesięcy poprzedzających datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy (zob. art. 12 ust. 3 i 5 ustawy).


Materiał pobrany z https://www.rpo.gov.pl/pl/content/jak-mogę-odzyskać-zasądzone-prawomocnym-wyrokiem-sądowym-wynagrodzenie-za-pracę-skoro-0

#prawopracy #egzekucjaświadczeń

Wyróżnione Posty
Ostatnie Posty
Archive
Search By Tags
Nie ma jeszcze tagów.