Jak mogę odzyskać zasądzone prawomocnym wyrokiem sądowym wynagrodzenie za pracę, skoro komornik umorzył w tej sprawie postępowanie egzekucyjne z powodu jego bezskuteczności?

October 21, 2015

Umorzenie postępowania egzekucyjnego z powodu jego bezskuteczności (art. 824 § 1 pkt 3 Kpc) nie pozbawia wierzyciela możliwości wszczęcia ponownej egzekucji (art. 826 Kpc). Wierzyciele muszą jednak wówczas spełnić wszystkie wymogi formalne z art. 796 § 1 i 797 Kpc, co oznacza, że we wniosku egzekucyjnym niezbędne jest wskazanie sposobu egzekucji.
 

Należy również dodać, iż nowela Kodeksu postępowania cywilnego obowiązująca od 5 lutego 2005 r. wprowadziła możliwość zlecenia komornikowi przez wierzyciela poszukiwania majątku dłużnika. Zlecenie takie ma jednak charakter odpłatny. Dzięki temu złagodzona została zasada, że obowiązek wskazania majątku dłużnika, z którego ma być prowadzona egzekucja, ciąży na wierzycielu (art. 7971 Kpc).
 

Dodatkowo należy pamiętać, iż zgodnie z treścią art. 125 kodeksu cywilnego bieg przedawnienia roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem albo ugodą sadową w każdym wypadku wynosi 10 lat (przy czym poprzednio złożony wniosek egzekucyjny przerwał termin przedawnienia, zaczął on biec na nowo po umorzeniu postępowania egzekucyjnego – art. 123 i 124 Kc). Do czasu upływu przedawnienia można zatem skutecznie podejmować czynności egzekucyjne.

 

Warto także wskazać na możliwości przewidziane przez przepisy ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (t. jedn.: Dz. U. z 2014 r., nr 272 ze zmian.), gdy zamiast od pracodawcy pracownik otrzymuje świadczenie od Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zasadniczo podstawą wypłaty świadczeń z Funduszu jest niewypłacalność pracodawcy, definiowana przez rozdział 2 ustawy (art. 2 – 8 a). Pojęcie niewypłacalności pracodawcy ustawodawca wiąże silnie z przeprowadzeniem postępowania upadłościowego, i wydaniem przez sąd postanowienia o upadłości (likwidacyjnej bądź naprawczej) bądź oddaleniu wniosku o upadłość (z uwagi na brak majątku na pokrycie kosztów postępowania) albo umorzeniem postępowania. Zasadniczo tylko w takich sytuacjach świadczenie zostanie nam wypłacone przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 

Ustawa przewiduje wprawdzie sytuację, w której uzyskanie świadczeń nie jest zależne od postępowania upadłościowego: zgodnie z art. 8 a ustawy, niewypłacalność pracodawcy zachodzi również w razie niezaspokojenia roszczeń pracowniczych z powodu braku środków finansowych w przypadku faktycznego zaprzestania działalności przez pracodawcę, trwającego dłużej niż 2 miesiące (przy czym datą wystąpienia niewypłacalności pracodawcy jest dzień upływu tych dwóch miesięcy). Niemniej jednak świadczenia te należą się, jeżeli ustanie stosunku pracy przypada w czasie nie dłuższym niż 9 miesięcy poprzedzających datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy (zob. art. 12 ust. 3 i 5 ustawy).

 

Materiał pobrany z https://www.rpo.gov.pl/pl/content/jak-mogę-odzyskać-zasądzone-prawomocnym-wyrokiem-sądowym-wynagrodzenie-za-pracę-skoro-0

Please reload

Wyróżnione Posty

Wielu osobom błędnie wydaje się, że gdy przesyłają pieniądze do swoich wierzycieli przekazami pocztowymi lub bankowymi, albo przelewem bankowym ze swo...

Dlaczego bank nadal domaga się ode mnie zapłaty, twierdząc że nie zapłaciłem należności, chociaż ja mam dokumenty, że zapłaciłem mu pocztą?

April 20, 2016

1/10
Please reload

Ostatnie Posty
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags