Dlaczego, jak kupuję używany samochód i nie wypowiem umowy ubezpieczenia OC, muszę płacić dwa ubezpieczenia? Czy to jest zgodne z Konstytucją?

September 22, 2015

W myśl art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.) w razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że nabywca wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia nabycia pojazdu mechanicznego (w przypadku wypowiedzenia umowy, rozwiązuje się ona z upływem 30 dni następujących po dniu nabycia pojazdu mechanicznego; przepisy art. 28 stosuje się odpowiednio). Zgodnie z art. 31 ust. 2 w/wymienionej ustawy, w razie niewypowiedzenia przez nabywcę pojazdu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w terminie określonym w ust. 1, zakład ubezpieczeń może dokonać ponownej kalkulacji należnej składki z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, poczynając od dnia zbycia pojazdu, z uwzględnieniem zniżek przysługujących nabywcy oraz zwyżek go obciążających, w ramach obowiązującej taryfy składek. W przypadku, gdy nabywca pojazdu złoży wniosek o dokonanie ponownej kalkulacji składki, zakład ubezpieczeń jest obowiązany do jej dokonania.
Wprowadzenie w/wymienionych przepisów było podyktowane koniecznością zapobieżenia sytuacjom, w której pojazd pozostawałby bez ochrony ubezpieczeniowej – w przeciwnym bowiem razie, gdyby np. umowa rozwiązywałaby się, tak jak przedtem, po upływie 30 dni od dnia zbycia pojazdu, zaś jego nabywca nie zawarłby nowej umowy ubezpieczenia OC – pojazd byłby faktycznie od tego dnia nieubezpieczony. Tego rodzaju sytuacjom starał się zapobiec ustawodawca, wprowadzając wspomniane powyżej uregulowania. Należy poza tym nadmienić, że są one korzystne również dla nabywców pojazdów, albowiem pozwalają one unikać płacenia bardzo wysokich kar za niezawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC – w przypadkach, gdy nabywca nie zawarłby nowej umowy takiego ubezpieczenia.

 

Zaznaczyć jednak należy, że ustawodawca dostrzegł tę niekorzystną sytuację osób kupujących z reguły używane auta. Dlatego też od dnia 11 lutego 2012 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych, ubezpieczyciele już nie będą mogli automatycznie przedłużać polis OC, dzięki czemu właściciele aut unikną podwójnego płacenia.

 

Artykuł zaczerpnięty z https://www.rpo.gov.pl/pl/content/dlaczego-jak-kupuję-używany-samochód-i-nie-wypowiem-umowy-ubezpieczenia-oc-muszę-płacić-dwa

Please reload

Wyróżnione Posty

Wielu osobom błędnie wydaje się, że gdy przesyłają pieniądze do swoich wierzycieli przekazami pocztowymi lub bankowymi, albo przelewem bankowym ze swo...

Dlaczego bank nadal domaga się ode mnie zapłaty, twierdząc że nie zapłaciłem należności, chociaż ja mam dokumenty, że zapłaciłem mu pocztą?

April 20, 2016

1/10
Please reload

Ostatnie Posty
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags