Sąd w wyroku orzekł o solidarnym obowiązku - osób zamieszkujących w lokalu - spłaty zadłużenia wobec wynajmującego. Czy wynajmujący może żądać spłaty całości zadłużenia tylko od jednego z najemców?

September 10, 2015

Odpowiedzialność solidarna charakteryzuje się tym, że każdy z dłużników zobowiązany jest wobec wierzyciela do spełnienia całego świadczenia, tak jakby był jedynym dłużnikiem. Wierzyciel może zaś – według swego wyboru – żądać spełnienia całości  lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna. Zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych. Instytucję odpowiedzialności solidarnej regulują przepisy Kodeksu cywilnego – art. 366 i nast. Reasumując, wynajmujący ma prawo dochodzić od jednego z najemców całości kwoty, która została zasądzona w wyroku.

Please reload

Wyróżnione Posty

Wielu osobom błędnie wydaje się, że gdy przesyłają pieniądze do swoich wierzycieli przekazami pocztowymi lub bankowymi, albo przelewem bankowym ze swo...

Dlaczego bank nadal domaga się ode mnie zapłaty, twierdząc że nie zapłaciłem należności, chociaż ja mam dokumenty, że zapłaciłem mu pocztą?

April 20, 2016

1/10
Please reload

Ostatnie Posty
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags