Czy sąd wymierzając karę łączną winien w każdym wypadku kierować się zasadą pełnej absorpcji?

Jakkolwiek - zgodnie z art. 86 § 1 k.k. - przy orzekaniu kary łącznej możliwe jest zastosowanie zarówno zasady pełnej absorpcji, jak i zasady pełnej kumulacji, to jednak należy pamiętać, że zastosowanie każdej z tych zasad jest rozstrzygnięciem skrajnym, które może być stosowane wyjątkowo i wymaga wnikliwego umotywowania w uzasadnieniu wyroku (por. wyr. SN z 2 XII 1975 r., Rw 628/75, OSNKW 1976, nr 2, poz. 33). Nadto wskazać należy, że „przepis art. 86 k.k. reguluje dwa istotne z punktu widzenia wymiaru kary łącznej zagadnienia: po pierwsze określa granice kary łącznej, po drugie wysławia, lecz w sposób pośredni, szczególne dyrektywy wymiaru tej kary (por. W. Wolter (w:) I. Andrejew, W. Świda, W. Wolter, Kodeks..., s. 290). Trafnie wskazuje Sąd Najwyższy, że zasady wymiaru kary łącznej, w tym także dyrektywy jej wymiaru określa przepis art. 86 k.k. Z tego też powodu w sytuacji, gdy kara łączna wymierzona została w granicach określonych przez art. 86 § 1 k.k. nie istnieją podstawy do formułowania zarzutu obrazy przepisów prawa materialnego (tj. art. 86 k.k.), albowiem w razie wymierzenia kary łącznej „nieodpowiadającej dyrektywom sądowego wymiaru kary łącznej zarzut apelacyjny jest zarzutem co do istnienia uchybień z art. 438 pkt 4 k.p.k. (zarzut rażącej niewspółmierności kary), nie zaś obrazy prawa materialnego" (postanowienie SN z 17 października 2002 r., II KK 270/02, LEX nr 55547; zob. też postanowienie SN z 29 października 1998 r., II KKN 336/98, Prok. i Pr. 1999, z. 3, poz. 2)” - publ. P.Kardas w Komentarzu do art. 86 kodeksu karnego (Dz.U.97.88.553), [w:] G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. Tom I. Komentarz do art. 1-116 k.k., Zakamycze, 2004r.


Pobrane z https://www.rpo.gov.pl/pl/content/czy-sąd-wymierzając-karę-łączną-winien-w-każdym-wypadku-kierować-się-zasadą-pełnej-absorpcji

#prawokarne #karałączna

Wyróżnione Posty
Ostatnie Posty
Archive
Search By Tags
Nie ma jeszcze tagów.