Czy sąd wymierzając karę łączną winien w każdym wypadku kierować się zasadą pełnej absorpcji?

June 30, 2015

Jakkolwiek - zgodnie z art. 86 § 1 k.k. - przy orzekaniu kary łącznej możliwe jest zastosowanie zarówno zasady pełnej absorpcji, jak i zasady pełnej kumulacji, to jednak należy pamiętać, że zastosowanie każdej z tych zasad jest rozstrzygnięciem skrajnym, które może być stosowane wyjątkowo i wymaga wnikliwego umotywowania w uzasadnieniu wyroku (por. wyr. SN z 2 XII 1975 r., Rw 628/75, OSNKW 1976, nr 2, poz. 33). Nadto wskazać należy, że „przepis art. 86 k.k. reguluje dwa istotne z punktu widzenia wymiaru kary łącznej zagadnienia: po pierwsze określa granice kary łącznej, po drugie wysławia, lecz w sposób pośredni, szczególne dyrektywy wymiaru tej kary (por. W. Wolter (w:) I. Andrejew, W. Świda, W. Wolter, Kodeks..., s. 290). Trafnie wskazuje Sąd Najwyższy, że zasady wymiaru kary łącznej, w tym także dyrektywy jej wymiaru określa przepis art. 86 k.k. Z tego też powodu w sytuacji, gdy kara łączna wymierzona została w granicach określonych przez art. 86 § 1 k.k. nie istnieją podstawy do formułowania zarzutu obrazy przepisów prawa materialnego (tj. art. 86 k.k.), albowiem w razie wymierzenia kary łącznej „nieodpowiadającej dyrektywom sądowego wymiaru kary łącznej zarzut apelacyjny jest zarzutem co do istnienia uchybień z art. 438 pkt 4 k.p.k. (zarzut rażącej niewspółmierności kary), nie zaś obrazy prawa materialnego" (postanowienie SN z 17 października 2002 r., II KK 270/02, LEX nr 55547; zob. też postanowienie SN z 29 października 1998 r., II KKN 336/98, Prok. i Pr. 1999, z. 3, poz. 2)” - publ. P.Kardas w Komentarzu do art. 86 kodeksu karnego (Dz.U.97.88.553), [w:] G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. Tom I. Komentarz do art. 1-116 k.k., Zakamycze, 2004r.

 

Pobrane z https://www.rpo.gov.pl/pl/content/czy-sąd-wymierzając-karę-łączną-winien-w-każdym-wypadku-kierować-się-zasadą-pełnej-absorpcji

Please reload

Wyróżnione Posty

Wielu osobom błędnie wydaje się, że gdy przesyłają pieniądze do swoich wierzycieli przekazami pocztowymi lub bankowymi, albo przelewem bankowym ze swo...

Dlaczego bank nadal domaga się ode mnie zapłaty, twierdząc że nie zapłaciłem należności, chociaż ja mam dokumenty, że zapłaciłem mu pocztą?

April 20, 2016

1/10
Please reload

Ostatnie Posty
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags