Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 

§ 1. [definicje]
 1. Dzień Roboczy – każdy dzień tygodnia za wyjątkiem soboty, niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. Klient – podmiot  posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który korzysta z Serwisu lub Usług Dariusz Iwaszkiewicz Kancelaria Radcy Pawnego.

 3. Kontakt – kontakt z Usługodawcą, umożliwiany następującymi kanałami:

  1. drogą elektroniczną pod adresem e-mail kancelaria@iwaszkiewiczipartnerzy.com lub przez dedykowaną zakładkę strony internetowej o nazwie „Kontakt”,

  2. telefonicznie pod numerem: 883 999 237

 4. Usługodawca lub Kancelaria – Dariusz Iwaszkiewicz Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wólczańskiej 157, 90 - 525 Łódź, NIP 7281512993, REGON 473093587, e-mail: kancelaria@iwaszkiewiczipartnerzy.com

 5. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu Internetowego, dostępny pod adresem: http://www.iwaszkiewiczipartnerzy.com/#!regulamin/c217, stanowiący ogólne warunki Umowy zawieranej między Stronami w celu wykonania Usługi.

 6. Serwis – serwis internetowy Kancelarii dostępny na stronie internetowej www.iwaszkiewiczipartnerzy.com, którego właścicielem jest Usługodawca.

 7. Strona – Klient i Usługodawca.

 8. Umowa – umowa o świadczenie Usługi zawarta pomiędzy Klientem a Kancelarią, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.

 9. Usługa – rozwiązanie zagadnienia prawnego lub biznesowego przekazanego przez Klienta drogą elektroniczną, na podstawie informacji o stanie faktycznym udzielonej przez Klienta oraz zasad określonych w Regulaminie.

 

§ 2. [postanowienia ogólne]
 1. Niniejszy Regulamin wyznacza ogólne warunki świadczenia Usług, jak również prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Stron.

 2. Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawarciem umowy na stronie Serwisu, a także – na żądanie Klienta – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.

 3. Do korzystania z Serwisu wymagane są: dostęp do sieci Internet, poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa z obsługą niezbędnego oprogramowania, posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

 4. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 5. Umowa zostaje zawarta w chwili uiszczenia wynagrodzenia za Usługę.

 6. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie przez Usługodawcę drugiej Stronie treści zawieranej Umowy następuje elektronicznie.

 7. Kancelaria wykonując Usługę nie przenosi na Klienta majątkowych praw autorskich do wszelkich treści mu udostępnionych. Klient nie może, bez pisemnej zgody lawmore, rozporządzać nimi na żadnym polu eksploatacji, szczególnie nie może ich zwielokrotniać ani udostępniać ich w sieci Internet.

 

§ 3. [wykonanie usługi]
 1. Zlecenie wykonania Usługi przez Klienta następuje poprzez kontakt telefoniczny lub elektroniczny. Świadczenie Usługi jest płatne z góry.

 2. W celu skutecznego zlecenia wykonania Usługi oraz poprawnego jej wykonania przez Kancelarię, zagadnienie prawne lub biznesowe powinno zostać przedstawione w sposób wyczerpujący, zaś w razie wątpliwości wykonawcy Usługi – Klient powinien niezwłocznie doprecyzować okoliczności wskazane w zapytaniu. Świadczenie Usługi zależne jest od udzielenia przez Klienta potrzebnych informacji.

 3. W zleceniu Usługi Klient określa również formę oczekiwanego rezultatu współpracy między Stronami, w szczególności czy opracowaniem zagadnienia prawnego lub biznesowego ma być opinia prawna, wzór określonego dokumentu lub inna forma.

 4. Wynagrodzenie za Usługę jest ustalane indywidualnie z Klientem na podstawie oceny stopnia złożoności przedmiotu Usługi oraz żądania poziomu kompleksowości wykonania Usługi.

 5. Określenie wynagrodzenia na podstawie niniejszych przesłanek wraz ze wskazaniem terminu wykonania Usługi stanowi ofertę Kancelarii.

 6. Oferta jest ważna 7 dni. Klient przyjmuje ofertę, wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu, poprzez uiszczenie ustalonego przez Strony wynagrodzenia na rzecz Kancelarii.

 7. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta między Stronami w chwili przyjęcia oferty przez Klienta.

 8. Klient godząc się na wycenę wynagrodzenia, upoważnia Kancelarię do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz do wystawienia e-faktury. Na żądanie Klienta wystawiana jest faktura papierowa.

 9. Płatność następuje przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy.

 10. W celu usprawnienia procedury wykonania Usługi oraz szybszego przystąpienia zespołu Kancelarii do opracowania zagadnienia przesłanego przez Klienta, niezwłocznie po uiszczenia wynagrodzenia, powinien on przesłać potwierdzenie wykonania przelewu na adres e-mail kancelaria@iwaszkiewcz.com.

 11. Jeżeli Klient w ciągu 7 (słownie: siedmiu) Dni Roboczych od dnia wyceny wynagrodzenia za wykonanie Usługi nie zaakceptuje ceny oraz nie uiści kwoty na wskazanych rachunek bankowy, będzie to skutkować anulowaniem oferty i odmową wykonania Usługi przez Kancelarię.

 12. Jeżeli charakter i zakres Usługi określonej na podstawie wstępnych ustaleń dokonanych w świetle wyjaśnienia zagadnienia prawnego lub biznesowego dokonanego przez Klienta, okaże się być znacząco niewspółmierny do koniecznego nakładu pracy, Kancelaria zaproponuje zmianę wyceny wynagrodzenia za wykonanie Usługi. Klient, który nie godzi się ze zmianą istotnych warunków Umowy, może od niej odstąpić.

 13. Usługa wykonywana jest w docelowej formie załącznika do wiadomości elektronicznej, wysłanej na adres poczty e-mail wskazanej przez Klienta. Klient może otrzymać również opracowanie Usługi jako dokument w formie papierowej. Dokument zostanie przesłany listem poleconym na wskazany przez Klienta adres pocztowy.

 14. Standardowe opracowanie Usługi zostanie wydane Klientowi do 7 (słownie: siedmiu) Dni Roboczych liczonych od Dnia Roboczego następującego po dniu wpłynięciu na rachunek bankowy Kancelarii wynagrodzenia za Usługę.

 15. Kancelaria może zlecić wykonanie Usługi podwykonawcy, jeżeli nie wpłynie to na jej jakość.

 16. Wykonanie Usługi wymagającej większego nakładu zaangażowania następuje w terminie określonym przez Strony. Termin ten liczony jest od Dnia Roboczego następującego po dniu udzielenia przez Klienta brakujących, niezbędnych do prawidłowego wykonania Usługi, informacji.

 17. Klient po wykonaniu Usługi może zwrócić się do Usługodawcy w kwestii doprecyzowania zagadnień budzących wątpliwości, pozostających w bezpośrednim związku z treścią zlecenia Usługi. Doprecyzowania sporządzane są niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 4 (słownie: czterech) Dni Roboczych od otrzymania takiego zapytania przez Kancelarię. W przypadku gdy pytanie dodatkowe wykracza poza zakres zagadnienia pierwotnego, Usługodawca przedstawi propozycję wyceny kolejnej Usługi.

 18. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jako że jej przedmiotem jest świadczenie o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zleceniu lub ściśle związanych z jego osobą (zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 4 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny)

 

§ 4. [ odpowiedzialność]

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań Klienta podjętych na podstawie Usługi, w szczególności powstałe na skutek nieprawidłowo przedstawionego przez Klienta stanu faktycznego dotyczącego przedmiotu Usługi.

 

§ 5. [postępowanie reklamacyjne]
 1. Kancelaria dokłada wszelkich starań aby Usługi były wykonywane bez zastrzeżeń, jednakże w razie niespełnienia oczekiwań, Klient ma prawo do złożenia reklamacji.

 2. Klient może złożyć reklamację w ciągu 7 dni od dnia wykonania Usługi, przesyłając Kancelarii zastrzeżenia oraz określenie roszczeń wraz z ich uzasadnieniem na adres e-mail kancelaria@iwaszkiewiczipartnerzy.com

 3. Zgłaszający reklamację otrzymuje niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 14 Dni Roboczych od dnia otrzymania reklamacji przez Usługodawcę informację o sposobie jej załatwienia na adres  e-mail, z którego zostało otrzymane zgłoszenie reklamacyjne.

 4. Rękojmia za wady Usługi między Kancelarią a Klientem niebędącym Konsumentem, zostaje wyłączona.

 

§ 6. [polityka prywatności]
 1. Dane osobowe przekazywane przez Klienta przetwarzane są przez Usługodawcę, który jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

 2. Dane osobowe, w szczególności: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu będą przetwarzane w celu realizacji Usługi oraz rozpatrywania składanych reklamacji. Opcjonalnie, jeżeli Klient wyrazi zgodę, również w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych.

 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić wykonanie Usługi.

 4. Dane udostępniane są jedynie w celu realizacji Usług (w tym Poczcie Polskiej i firmie świadczącej usługi księgowe). Przed wykorzystaniem informacji o innym celu niż niniejsze, Usługodawca zwróci się do Klienta o pozwolenie.

 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia pisząc na adres administratora danych kancelaria@iwaszkiewiczipartnerzy.com.

 6. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), Rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

 7. Usługodawca zapewnia kompleksowe środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 8. W celu prawidłowego działania serwisu, Usługodawca korzysta z technologii plików cookies („ciasteczka”). Pliki cookies to małe pakiety informacji zapisywane na urządzeniu klienta, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

 9. Klient może wyłączyć zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji serwisu.

 10. Na podstawie plików cookies nie jest możliwe ustalenie tożsamości Klienta.

 11. Pliki generowanie bezpośrednio przez Serwis nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Pliki cookies zewnętrzne mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.

 12. Serwis wykorzystuje pliki cookies do:

  1. utrzymywania sesji użytkownika (pliki własne),

  2. dostosowania zawartości stron do preferencji użytkownika (pliki własne),

  3. zapewniające bezpieczeństwo danych (pliki własne),

  4. tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności serwisu (pliki zewnętrzne),

  5. łączenia funkcji serwisu z innymi zewnętrznymi usługami z których użytkownik korzysta (pliki zewnętrzne),

  6. wyświetlania informacji reklamowych zgodnych z preferencjami użytkownika oraz limitowania ilości wyświetleń reklamy (pliki zewnętrzne).

13. Serwis wykorzystuje dwa podstawowe rodzaje plików cookies:

 1. Sesyjne – usuwane wraz z zakończeniem sesji użytkownika,

 2. Stałe – przechowywane przez dłuższy okres.

14. Każdy Klient może usunąć zapisane na jego urządzeniu pliki cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

 

§ 7. [postanowienia końcowe]
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Regulamin i Umowa zawierane są w języku polskim i podlegają prawu polskiemu.

 3. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony z ważnych przyczyn, w tym zmiana przepisów prawnych czy organizacyjnych Usługodawcy. Regulamin wchodzi w życie 14 dni od dnia jego ogłoszenia na Serwisie. Klienta obowiązuje Regulamin w brzmieniu z dnia, w którym zlecił wykonanie Usługi.

 4. Usługodawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących identyfikację Klienta w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Usługodawca rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

 5. Wszelkie spory wynikłe w związku z Umową zawartą z Klientem, który nie jest Konsumentem, będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo sąd powszechny dla głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej Usługodawcy.

 • Facebook Clean
 • Twitter Clean
 • Google+ Clean
 • LinkedIn Clean

© 2015 by Iwaszkiewicz. Kancelaria Radcy Prawnego

- wszelkie prawa zastrzeżone