Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

 

 

Zakres usług Kancelarii w obszarze prawa rodzinnego i opiekuńczego obejmuje w szczególności kompleksowe doradztwo i reprezentację Klienta w postępowaniach w przedmiocie:

 • orzeczenia rozwodu;

 • orzeczenia bądź zniesienia separacji;

 • unieważnienia małżeństwa;

 • ustalenia istnienia lub nieistnienia małżeństwa;

 • zniesienia wspólności majątkowej małżeńskie (również z datą wsteczną);

 • odpowiedzialności małżonków za długi;

 • podziału majątku wspólnego małżeńskiego;

 • dochodzenia roszczeń z tytułu świadczeń alimentacyjnych (w tym podwyższenie, obniżenie alimentów, ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, uchylenie obowiązku alimentacyjnego);

 • ustalenia bądź zmiany miejsca pobytu dziecka;

 • ustalenia bądź zmiany kontaktów rodziców z małoletnim;

 • ograniczenia, pozbawienia, zawieszenia bądź przywrócenia pełnej władzy rodzicielskiej;

 • ustalenia bądź zaprzeczenia macierzyństwa;

 • ustalenia bądź zaprzeczenia ojcostwa;

 • ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa;

 • przysposobienia małoletnego bądź rozwiązania przysposobienia

 • umieszczenia małoletniego w pieczy zastępczej bądź rodzinnej pieczy zastępczej;

 • ustanowienia, ustania opieki nad małoletnim bądź osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie, jak również zwolnienia opiekuna z opieki;

 • ustanowienia bądź ustania  kurateli.

 • Facebook Clean
 • Twitter Clean
 • Google+ Clean
 • LinkedIn Clean

© 2015 by Iwaszkiewicz. Kancelaria Radcy Prawnego

- wszelkie prawa zastrzeżone