Iwaszkiewicz Blog

Wiadomości i Artykuły

March 1, 2016

Od dnia 10 lipca 2001 r. krąg osób uprawnionych do wstąpienia w stosunek najmu po śmierci najemcy wyznacza art. 691 Kodeksu cywilnego. W myśl tego przepisu w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lok...

February 17, 2016

W takiej sytuacji należałoby rozważyć możliwość wystąpienia z powództwem o ochronę dóbr osobistych. Art. 23 Kodeksu cywilnego stanowi bowiem, iż „dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek,...

December 10, 2015

Czym w istocie umowa zlecenia różni się od umowy o pracę w zakresie praw i obowiązków pracowniczych?

 

Do umów cywilnoprawnych, w tym umów zlecenia i umów o świadczenie usług, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. W myśl art. 3531 Kc strony zawierające umowę mogą...

November 10, 2015

Rzecznik Praw Obywatelskich złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie pięcioletniego terminu na wznowienie postępowania cywilnego. Zdaniem Rzecznika, w pewnych okolicznościach takie ograniczenie czasowe jest niedopuszczalne.

 

Według art. 408 kodeksu postępow...

September 30, 2015

Środkiem prawnym przewidzianym w sytuacji, w której gmina zwleka ze wskazaniem lokalu socjalnego jest roszczenie odszkodowawcze, o którym stanowi art.18 ust.5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cy...

September 10, 2015

Odpowiedzialność solidarna charakteryzuje się tym, że każdy z dłużników zobowiązany jest wobec wierzyciela do spełnienia całego świadczenia, tak jakby był jedynym dłużnikiem. Wierzyciel może zaś – według swego wyboru – żądać spełnienia całości  lub części świadczenia o...

Please reload

Wyróżnione Posty

Wielu osobom błędnie wydaje się, że gdy przesyłają pieniądze do swoich wierzycieli przekazami pocztowymi lub bankowymi, albo przelewem bankowym ze swo...

Dlaczego bank nadal domaga się ode mnie zapłaty, twierdząc że nie zapłaciłem należności, chociaż ja mam dokumenty, że zapłaciłem mu pocztą?

April 20, 2016

1/10
Please reload

Ostatnie Posty
Please reload

Archiwum
Please reload

Search By Tags