Iwaszkiewicz Blog

Wiadomości i Artykuły

December 18, 2015

Przedstawioną sprawę należy rozpatrywać na gruncie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Ustawa reguluje problematykę przetwarzania danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres or...

December 11, 2015

Jest to zgodne z prawem. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków stanowi, że ilość wody dostarczonej do budynku ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego w budynku, a w przypadku jego braku - w oparciu o przeciętne normy zuż...

December 4, 2015

Mieszkania należące do gminy zbywane są zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dn. 21 sierpnia 1997r. Sprzedaż nieruchomości wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, aby więc doszło do przejścia na nabywcę prawa własności, strony zawierają u...

November 26, 2015

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112, poz.1198) w takiej sytuacji istnieje możliwość wniesienia skargi na bezczynność organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skarga na bezczynność organu ma bowi...

November 19, 2015

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego wobec powstających w praktyce wątpliwości na tle rozpatrywanych przez organy nadzoru budowlanego spraw, co do zasadności stosowania art. 66 ust. 1 pkt 4 Prawa budowalnego w sytuacji otrz...

November 2, 2015

Zarówno ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), jak i akty wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy, posługują się pojęciami „miejsce zamieszkania”, „adres’, lub „adres zamieszkania” jako informacji nie...

Please reload

Wyróżnione Posty

Wielu osobom błędnie wydaje się, że gdy przesyłają pieniądze do swoich wierzycieli przekazami pocztowymi lub bankowymi, albo przelewem bankowym ze swo...

Dlaczego bank nadal domaga się ode mnie zapłaty, twierdząc że nie zapłaciłem należności, chociaż ja mam dokumenty, że zapłaciłem mu pocztą?

April 20, 2016

1/10
Please reload

Ostatnie Posty
Please reload

Archiwum
Please reload

Search By Tags
  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • Google+ Clean
  • LinkedIn Clean

© 2015 by Iwaszkiewicz. Kancelaria Radcy Prawnego

- wszelkie prawa zastrzeżone