Iwaszkiewicz Blog

Wiadomości i Artykuły

December 18, 2015

Przedstawioną sprawę należy rozpatrywać na gruncie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Ustawa reguluje problematykę przetwarzania danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres or...

December 15, 2015

Orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności dotyczy innych celów niż cele rentowe. Zostało ustanowione dla celów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.)...

December 11, 2015

Jest to zgodne z prawem. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków stanowi, że ilość wody dostarczonej do budynku ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego w budynku, a w przypadku jego braku - w oparciu o przeciętne normy zuż...

December 10, 2015

Czym w istocie umowa zlecenia różni się od umowy o pracę w zakresie praw i obowiązków pracowniczych?

 

Do umów cywilnoprawnych, w tym umów zlecenia i umów o świadczenie usług, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. W myśl art. 3531 Kc strony zawierające umowę mogą...

December 4, 2015

Mieszkania należące do gminy zbywane są zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dn. 21 sierpnia 1997r. Sprzedaż nieruchomości wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, aby więc doszło do przejścia na nabywcę prawa własności, strony zawierają u...

December 2, 2015

Wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy samego prawa w każdym budynku, w którym lokale mieszkalne stanowią własność więcej niż jednego podmiotu. Właściciel mieszkania jest automatycznie członkiem wspólnoty mieszkaniowej, niezależnie od tego, czy jest to zgodne z jego wo...

December 1, 2015

W wystąpieniu do Ministra Spraw Wewnętrznych Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę na konieczność wprowadzenia obowiązku przeprowadzania badań lekarskich każdej osoby zatrzymanej przez funkcjonariuszy Policji. Problem ten wyłonił się podczas wizytacji miejsc pozbaw...

Please reload

Wyróżnione Posty

Wielu osobom błędnie wydaje się, że gdy przesyłają pieniądze do swoich wierzycieli przekazami pocztowymi lub bankowymi, albo przelewem bankowym ze swo...

Dlaczego bank nadal domaga się ode mnie zapłaty, twierdząc że nie zapłaciłem należności, chociaż ja mam dokumenty, że zapłaciłem mu pocztą?

April 20, 2016

1/10
Please reload

Ostatnie Posty
Please reload

Archiwum
Please reload

Search By Tags
  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • Google+ Clean
  • LinkedIn Clean

© 2015 by Iwaszkiewicz. Kancelaria Radcy Prawnego

- wszelkie prawa zastrzeżone