Iwaszkiewicz Blog

Wiadomości i Artykuły

April 27, 2016

W Polsce funkcjonuje system gwarancji depozytów, czyli system, którego celem jest ochrona wkładów powierzonych instytucjom kredytowym (bankom i spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym) w sytuacji wystąpienia niewypłacalności tych instytucji. Podmiotem, która zar...

April 20, 2016

Wielu osobom błędnie wydaje się, że gdy przesyłają pieniądze do swoich wierzycieli przekazami pocztowymi lub bankowymi, albo przelewem bankowym ze swojego banku do banku wierzyciela, to zapłaty dokonują już z chwilą nadania takich przekazów, lub wydania polecenia przel...

April 1, 2016

Brak zgody jednego z małżonków, między którymi istnieje ustawowa małżeńska wspólność majątkowa, na zaciągnięcie przez drugiego z nich kredytu, nie powoduje prawnej nieważności (bezskuteczności) umowy o kredyt, jaką zawarł drugi z małżonków, a więc  i wynikającego z  ta...

March 10, 2016

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nie przewiduje możliwości odcięcia dostaw wody przez właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego, gdy użytkownik lokalu mieszkalnego zalega z płatnościami. Właściwym sposobem egzekucji należn...

March 1, 2016

Od dnia 10 lipca 2001 r. krąg osób uprawnionych do wstąpienia w stosunek najmu po śmierci najemcy wyznacza art. 691 Kodeksu cywilnego. W myśl tego przepisu w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lok...

February 25, 2016

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 196) właściciel nie może sprzeciwić się zagrożeniom spowodowanym ruchem zakładu górniczego, który jest prowadzony zgodnie z przepisami praw...

February 17, 2016

W takiej sytuacji należałoby rozważyć możliwość wystąpienia z powództwem o ochronę dóbr osobistych. Art. 23 Kodeksu cywilnego stanowi bowiem, iż „dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek,...

February 5, 2016

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych przewiduje dla członków spółdzielni mieszkaniowych środki prawne umożliwiające wyegzekwowanie od spółdzielni obowiązku przeniesienia na członka prawa własności mieszkania. Co do zasady, spółdzielnia ma obowiązek zawrzeć z uprawnio...

January 12, 2016

Kwestię tę reguluje przede wszystkim ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Art. 62 precyzuje, że:

  1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

  2. Jeżeli pr...

January 4, 2016

Zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63 poz. 425 ze zm.) organy, którym składane są oświadczenia lustracyjne,...

Please reload

Wyróżnione Posty

Wielu osobom błędnie wydaje się, że gdy przesyłają pieniądze do swoich wierzycieli przekazami pocztowymi lub bankowymi, albo przelewem bankowym ze swo...

Dlaczego bank nadal domaga się ode mnie zapłaty, twierdząc że nie zapłaciłem należności, chociaż ja mam dokumenty, że zapłaciłem mu pocztą?

April 20, 2016

1/10
Please reload

Ostatnie Posty
Please reload

Archiwum
Please reload

Search By Tags
  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • Google+ Clean
  • LinkedIn Clean

© 2015 by Iwaszkiewicz. Kancelaria Radcy Prawnego

- wszelkie prawa zastrzeżone