Prawo Administracyjne

 

W ramach spraw z zakresu prawa administracyjnego Kancelaria:

 

  • reprezentuje klientów w postępowaniu administracyjnym przed organami administracji państwowej i samorządowej, Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, Wojewódzkimi Sadami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, 

  • sporządza wnioski inicjujące postępowania administracyjne oraz wnioski i stanowiska stron w trakcie toczącego się postępowania administracyjnego lub postępowania egzekucyjnego w administracji,

  • świadczy pomoc prawną oraz reprezentuje podmioty w postępowaniach administracyjnych o wydanie wymaganych prawem koncesji, licencji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej,

  • reprezentuje klientów w postępowaniach w przedmiocie zaskarżenia decyzji administracyjnej, zaskarżenia uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego oraz aktów prawa stanowionych przez organy administracji rządowej, skargi na bezczynność organów administracji publicznej, przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji, zażalenia na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej,

  • sporządza opinie prawne w sprawach z zakresu prawa administracyjnego materialnego, procesowego, procedury sądowoadministracyjnej oraz z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji.

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • Google+ Clean
  • LinkedIn Clean

© 2015 by Iwaszkiewicz. Kancelaria Radcy Prawnego

- wszelkie prawa zastrzeżone